Page 117 - 2019 Weddings in Cleveland
P. 117

“f; , " ‘ €.,,"“:?.'f. .-.=
., _,r._ _ _ 1 ,_ -
‘ «~<:t.—.—., —‘A‘ Z - 4_-.;,.

. ._.. V“ —, 3 ,. ( -' 
W ‘. 7 _ _ . ‘ . . '
. -. 7;‘. "r ~ ". 3 .
‘fl’. ’"< V .. .5-.-.;'_"_\\\\\\\\\\\\\\\\— 1 
.. ' ~:'.--2 .. w w : H
"' 1 ‘ vs »~ .\\\\\\\\\\\\\\\\'- " ., .,‘ r._, ‘ I .. 4
', 9 ‘ ‘I '3 ‘V’ ; ; i. ..':\\\\\\\\\\\\\\\\-.-—
r . . . .. 1 ‘ ‘ ‘ '
.> _ _: '- ,.° ,5 . .,. $ .., .' J, . .21....) . ..
7 * ,
“Committed to |:'xce11cnce”
 )\\\\\\\\\\\\\\\\
' II!
1
‘ _ '.‘.' «V .= ~- . ., _ 5383 |l<:i.x\\\\\\\\\\\\\\\\c_\\\\\\\\\\\\\\\\ Rd
_ .. _ . ‘,__’ 
_ I?‘ (3% \\\\\\\\\\\\\\\\1L‘l1l(71'.()l|-5-HJOU
“K-x ‘‘'?“i.A\\\\\\\\\\\\\\\\» \\\\\\\\\\\\\\\\‘ "‘ ‘
K *3’ 13 4 K -<;;» '*. 440-357-9333
.. . « ‘x '4 .‘ ~.V-"' . . .
_~ ‘ ‘ V‘ ' 4 - Ia1nal1a,cm11
V‘. ‘'
“5.<m(> s'q n 
Mbzlmlucl xpucc _‘_ ‘ _
- _74.“: Q: ‘
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\cddmgL‘|1:Ipc| V _ .' ' V I ’ 5. '
|'m'ccI'cInm1ics — V T, M *""—'x 
’ M.‘ _,. ’ ’ . ' - ‘- ‘ " ‘
 .   u -20:‘-»«‘—"‘:‘ 3 .;
Ilnlgl 1m duwlnmndalmnx // _ r» >  r H ;;\\\\\\\\\\\\\\\\>\\\\\\\\\\\\\\\\/£__‘?‘“. 
;1d_j;\\\\\\\\\\\\\\\\ccn1 tu prnpcrl\\\\\\\\\\\\\\\} j ' ~ , ;_¢H9. ‘* I
/ . r/ '——r I ‘ J
;,2&§1:i ‘. / ~


   115   116   117   118   119